განათავსეთ თქვენი განცხადება უფასოდ რამდენიმე დაწკაპუნებაში განცხადებები.გე-ზე! გსურთ იყიდოთ, იქირაოთ ან გაყიდოთ: http://www.gancxadebebi.ge

 • ჩვენს შესახებ

   

       kompania  ,,odini” – aris  lideri  sareklamo masalebis  da  teqnologiebis SemotanaSi.  amis  garda  kompania  ,,odini”  sTavazobs momxmarebels  gare  reklamis  farTo  speqtrs.

      gare  reklamis  sferoSi  Cven  vmuSaobT  1999  wlidan.  am  xnis ganmavlobaSi  Cveni  produqciis  xarisxama  umaRles  dones  miaRwia. aseT  warmatebebs  Cvenma  kompaniam  miaRwia  sakuTari  warmoebis  xarjze,  umaRlesi  xarisxis  masalebis  da  maRalkvalificiuri   muSakebis  xarjze.

      2007  wlidan  kompania  ,,odini”  xdeba  partniori  da  oficialuri  distribiutori,  transnacionaluri  kompania  ,,PALRAM  samxreT  kavkasiis  regionSi.

     damatebiTi  informaciisaTvis  yvela  dainteresebul  pirs,  maT  Soris  gare  reklamis  dammzadeblebs,  SesaZlebloba  gaqvT  mogvmarToT.  CvenTan  TanamSromloba  saSualebas  mogcemT  operatiulad  miiRoT  informacia  siaxleebze  am  sferoSi,  gaaumjobesoT  biznesi,  rac  saSualebas  mogcemT  erTi  nabijiT  gauswroT  Tqven  konkurentebs.

    gisurvebT  warmatebebs.